Rust

انسانی که بدون هیچ وسیله و امکاناتی به دنیا وارد میشود. و تنها به وسیله یک تکه سنگ شروع به پیشرفت خواهد کرد و در آخر، قصری مجلل به پا خواهد کرد و امپراطوری عظیمی رقم خواهد زد.

در ابتدای بازی، تنها دارای یک تکه سنگ و یک مشعل برای گذراندن شب هستید!

توسط تکه سنگ کوچک از درختان چوب و از سخره ها سنگ و منابع معدنی بکنید…

با سنگ و چوب تهیه شده، تبر، نیزه و تیروکمان بسازید

با تبر به سرعت از کنده ی درخت ها تخته های چوب بسازید و با تخته های چوبی برای خود کلبه ای فراهم آوردید.

به وسیله تیروکمان گوزن ها خرگوش ها پرنده ها مرغ ها خوک و گراز شکار کنید و در شب هنگام به وسیله مشعل مسیر خود را بیابید و جایی برای خود چاله آتشی بسازید و گوشت حیوانات را بپزید و میل کنید تا زنده بمانید!

مواظب حیوانات وحشی باشید! خرس ها گرگ ها و حیوانات درنده! باید تدابیری برای مقابله با آن ها اندیشید! بنظر میرسد نیزه، گرز و تفنگ ساچمه ای روش خوبی باشد.

اما صبر کنید برای این وسایل نیاز به منابع زیادی دارید! تلاش و تجربه بالایی احساس می شود. گمان میکنم کار گروهی راه چاره شما باشد! پس به دنبال افرادی باشید که شمارا یاری کنند!